List of content

หุ้นคืออะไร ? มีหุ้นไว้ทำไม ?


หุ้นคืออะไร ? มีหุ้นไว้ทำไม ?

หุ้น คำ ๆ นี้เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะนักลงทุนหลายคนให้ความสนใจที่จะลงทุนในตลาดหุ้น เนื่องจากการลงทุนในหุ้นเป็นการลงทุนที่สากล และคนทั่วโลกให้ความยอมรับในระบบของตลาดหุ้น และคำว่าหุ้นมีความหมายว่าอย่างไร และมีที่มาที่ไปอย่างไร เราจะมาเรียนรู้กันในบทความนี้

หุ้นคืออะไร และมีหุ้นไว้ทำไม?

หุ้น หรือหุ้นส่วน คือ สิทธิ์ในความเป็นเจ้าของกิจการที่เราได้ลงทุนไป หากเราลงทุนเพียงคนเดียวก็เท่ากับว่าเราถือหุ้นเพียงคนเดียว แต่ถ้าหากเราร่วมลงทุนกับคนอื่น ๆ ก็นับว่าเป็นการถือหุ้นร่วมกัน หรือเป็นเจ้าของร่วมกันนั้นเอง ถ้าหากมีการซื้อขายหุ้น ก็เปรียบเสมือนว่ามีการซื้อขายความเป็นเจ้าของในกิจการนั้น ๆ

ดังนั้น การที่เราลงทุนในหุ้นก็เปรียบเสมือนกับว่าเราลงทุนเป็นเจ้าของกับกิจการนั้น ๆ แล้วทำไมต้องลงทุนในหุ้น เป็นเจ้าของคนเดียวอยู่แล้วไม่ดีกว่าหรือ?

คำตอบคือ เมื่อโลกพัฒนาไปมากขึ้น ธุรกิจมีขนาดใหญ่มากขึ้น การที่จะเป็นเจ้าของเพียงคนเดียวนั้นอาจจะมีเงินทุนไม่เพียงพอสำหรับการทำธุรกิจขนาดใหญ่ จึงมีการเสนอขายหุ้นเพื่อให้ได้เงินจากนายทุน เพื่อที่จะขับเคลื่อนกิจการต่อไปได้ไกลกว่าเดิม

แต่แล้วปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะในอดีต บางครั้งการเสนอซื้อ หรือขายหุ้นไม่ได้มีหน่วยงานใดมารับรอง ดังนั้น บ่อยครั้งที่เกิดการโกงกันเกิดขึ้น มีการขายหุ้นให้กับนายทุน แต่เมื่อกิจการไปได้ดีนายทุนกลับไม่ได้สิทธิ์ในความเป็นเจ้าของ ดังนั้นจึงมีสิ่งที่เรียกว่า “ตลาดหุ้น” เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

หุ้น

ตลาดหุ้น คืออะไร?

ตลาดหุ้น หรือตลาดหลักทรัพย์ มีความหมายตรงตัวก็คือตลาดที่ใช้ในการซื้อขายหุ้น ซึ่งถูกควบคุมดูแลโดยหน่วยงานประเทศนั้น ๆ เราสามารถซื้อขายการเป็นเจ้าของกิจการกันได้ผ่านตลาดหุ้น โดยที่ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถโกงกันได้ เพราะมีกฏหมายควบคุม โดยบทบาทของตลาดหลักทรัพย์มีดังนี้

1. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน และพัฒนาระบบต่างๆ ที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์

2. ดำเนินธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น การทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชี (Clearing House) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. การดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในด้านการกำกับดูแลกิจการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Center) ขึ้น เมื่อเดือนกรกฎาคม 2545 เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษา และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำกับ ดูแลกิจการให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปัจจุบันรวมทั้งบริษัทที่อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อเข้าจดทะเบียน จนถึงปัจจุบัน

ดังนั้น สามารถสรุปคำถามในหัวข้อข้างต้นได้มีดังนี้

หุ้นคืออะไร? หุ้นคือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ ที่สามารถโอนย้าย หรือซื้อขายกันได้

มีหุ้นไว้ทำไม? หุ้นมีไว้เพื่อส่งเสริมซึ่งกัน และกันระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย กล่าวคือผู้ซื้อจะได้สิทธิ์ในความเป็นเจ้าของกิจการ และผู้ขายจะได้เงินทุนเพื่อต่อยอดกิจการ

 

-----------------------------------------------------------------------

สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่ง ดังต่อไปนี้ 

อัพเดตข่าวสารการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ : คลิกที่นี่

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยมที่น่าใช้ : คลิกที่นี่

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ที่ควรระวัง : คลิกทีนี่

อ่านบทความเพิ่มเติม : FXBROKERSCAM