×
หุ้นคืออะไร และมีหุ้นไว้ทำไม
  Posted on 1 year ago
311

undefined

หุ้น คำๆนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในยุคนี้ เพราะนักลงทุนหลายคนก็สนใจที่จะลงทุนในตลาดหุ้น เนื่องจากการลงทุนในหุ้นเป็นการลงทุนที่สากล และคนทั่วโลกก็ยอมรับในระบบของตลาดหุ้น และคำว่าหุ้นมีความหมายว่าอย่างไร และมีที่มาที่ไปอย่างไร เราจะมาเรียนรู้กันในบทความนี้

หุ้นหรือหุ้นส่วน คือ สิทธ์ในความเป็นเจ้าของกิจการที่เราได้ลงทุนไป หากเราลงทุนเพียงคนเดียวก็เท่ากับว่าเราถือหุ้นเพียงคนเดียว แต่ถ้าหากเราร่วมลงทุนกับคนอื่นๆก็นับว่าเป็นถือหุ้นร่วมกัน หรือเป็นเจ้าของร่วมกันนั้นเอง ถ้าหากมีการซื้อขายหุ้น ก็เปรียบเสมือนว่ามีการซื้อขายความเป็นเจ้าของในกิจการนั้นๆ

ดังนั้นการที่เราลงทุนในหุ้นก็เปรียบเสมือนกับว่าไปลงทุนเป็นเจ้าของกับกิจการนั้นๆ แล้วทำไมต้องหุ้น เป็นเจ้าของคนเดียวอยู่แล้วไม่ดีกว่าหรือ?

คำตอบคือเมื่อโลกได้พัฒนาไปมากขึ้น ธุรกิจมีขนาดใหญ่มากขึ้น การที่จะเป็นเจ้าของเพียงคนเดียวนั้นอาจจะมีเงินทุนไม่เพียงพอสำหรับการทำธุรกิจขนาดใหญ่ จึงมีการเสนอขายหุ้นเพื่อให้ได้เงินจากนายทุน เพื่อที่จะขับเคลื่อนกิจการต่อไปได้ไกลกว่าเดิม

แต่แล้วปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะในอดีต บางครั้งการเสนอซื้อ หรือขายหุ้นไม่ได้มีหน่วยงานใดมารับรอง ดังนั้นจึงบ่อยครั้งที่เกิดการโกงกันเกิดขึ้น มีการขายหุ้นให้กับนายทุน แต่เมื่อกิจการไปได้ดีนายทุนกลับไม่ได้สิทธิ์ในความเป็นเจ้าของ ดังนั้นจึงมีสิ่งที่เรียกว่า “ตลาดหุ้น” เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

undefined

ตลาดหุ้น หรือตลาดหลักทรัพย์ มีความหมายตรงตัวก็คือตลาดที่ใช้ในการซื้อขายหุ้น ซึ่งถูกดูแล และควบคุมโดยประเทศนั้นๆ เราสามารถซื้อขายการเป็นเจ้าของกิจการกันได้ผ่านตลาดหุ้น โดยที่ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถโกงกันได้ เพราะมีกฏหมายควบคุม โดยบทบาทของตลาดหลักทรัพย์มีดังนี้

- ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน และพัฒนาระบบต่างๆ ที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์

- ดำเนินธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น การทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชี (Clearing House) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- การดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ดังนั้นโดยสรุปคำถามของหัวข้อข้างต้นนั้นมีดังนี้

หุ้นคืออะไร? หุ้นคือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ ที่สามารถโอนย้าย หรือซื้อขายกันได้

มีหุ้นไว้ทำไม? หุ้นมีไว้เพื่อส่งเสริมซึ่งกัน และกันระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย กล่าวคือผู้ซื้อจะได้สิทธิ์ในความเป็นเจ้าของกิจการ และผู้ขายจะได้เงินทุนเพื่อต่อยอดกิจการ


Blogs ล่าสุด
Blogs เพิ่มเติม